Meny Lukk

Etiske regler

Sist endret: Årsmøtet 2021

Disse etiske reglene gjelder for sertifiserte Rosenterapeuter, Instruktører i Rosenbevegelser og praksiselever som er medlemmer av NRF. Medlemmer av NRF er selv ansvarlige for at deres faglige virksomhet drives i samsvar med faglige krav, yrkesetiske regler og norsk lov. Medlemmene plikter derfor å holde seg à jour med det til enhver tid gjeldende lovverk for vår yrkesgruppe.

Medlemmer av NRF skal:

 1. drive sin virksomhet med omtanke og respekt for de som søker hjelp. Dette gjelder blant annet klientens livssyn, integritet og selvbestemmelsesrett
 2. på forhånd informere klienten om behandlingens karakter, tidsbruk og kostnad. Redegjøre for sin taushetsplikt, dokumentasjonsplikt (iht. vedtektene) og opplyse om våre etiske regler
 3. innhente aksept fra klienten hvis man utøver en annen metode enn Rosenmetoden i en behandlingstime
 4. kun gi behandling på forespørsel fra klient
 5. informere klienten om at behandling med Rosenmetoden ikke erstatter kvalifisert medisinsk behandling
 6. ikke gi løfte om lindring eller helbredelse, eller markedsføre seg på en måte som kan villede
 7. ikke stille medisinske diagnoser eller gi råd om medikamenter eller andre behandlingsformer hvor en ikke har kompetanse
 8. formidle respekt for klientens valg mht. andre behandlingsmetoder og terapeuter, og ha personlig ansvar for det en sier og gjør
 9. ikke misbruke sin stilling som Rosenterapeut eller Instruktør i Rosenbevegelser ved å utnytte klientens tillit, verken økonomisk, seksuelt, eller på andre måter
 10. ivareta taushetsplikten om alle opplysninger en får under utøvelse av sin virksomhet. I nødstilfeller kan opplysninger føres videre for å forebygge vesentlig fare for liv eller alvorlig skade på noens helse
 11. sørge for å være fysisk og psykisk skikket til å gi behandlinger i Rosenmetoden eller som Instruktør i Rosenbevegelser
 12. ikke opptre på en måte som setter NRF eller Rosenmetoden i vanry

Forholdet til andre medlemmer i NRF

 1. Opplysninger til klienter om kollegers virksomhet skal ikke formidles på en måte som virker nedsettende eller kritiserende.
 2. Vi har alle et ansvar for at arbeidet vårt skjer i samsvar med våre etiske regler. Hvis vi får kunnskap fra en klient om at en kollega handler i strid med disse, skal vi informere klienten om muligheten til å klage saken inn for etisk råd.

Etisk råds sammensetning

 1. Etisk råd skal bestå av en leder, to medlemmer og om mulig to varamedlemmer. NRFs årsmøte velger rådets medlemmer for 2 år av gangen.
 2. Medlemmer av etisk råd kan ikke være medlemmer av NRFs styre. For øvrig følger valg av etisk råd samme retningslinjer som valg av NRFs styre. Varamedlemmer trer inn i rådet i tilfelle medlemmers forfall eller inhabilitet.
 3. Endring av reglene kan vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall. Forslag om endring av reglene må være mottatt av styret innen 2 måneder før årsmøtedato. Forslag om endring sendes medlemmene sammen med sakspapirene til årsmøtet.

Retningslinjer for etisk råds virksomhet

 1. Etisk råd behandler alle tvister vedrørende medlemmers faglige etikk i utøvelsen av Rosenmetoden og Rosenbevegelser.
 2. Etisk råd skal medvirke til kontakt og kommunikasjon mellom uenige parter. Dette skal avspeiles i rådets arbeidsmetoder.
 3. En av rådets oppgaver vil være å fremme debatt om etiske spørsmål.

Prosedyre vedrørende saksbehandling ved eventuelle klager
Ved klage på en Rosenterapeut eller Instruktør i Rosenbevegelser, sendes skriftlig klage til etisk råd.

Leder innkaller etisk råd til møte senest 14 dager etter at en sak er mottatt til behandling.

 1. Leder bekrefter skriftlig at saken er mottatt, og orienterer samtidig om sakens framdrift og behandling.
 2. Avvisning av en sak kan skje dersom alle medlemmene av rådet er informert og er enige.
 3. Saker skal avgjøres eller avvises hurtigst mulig og senest innen tre måneder etter at saken er fremlagt.
 4. Begge parter har rett til å framføre sin sak muntlig for etisk råd, og har rett til å ta med eventuelle ledsagere.
 5. Det skal føres referat som skal godkjennes av alle parter fra alle møter. Alle spørsmål og ev. tvister avgjøres ved simpelt flertall, og rådets avgjørelser formidles skriftlig til berørte parter. Alle berørte parter har rett til saksinnsyn.
 6. Medlemmer som bryter NRFs vedtekter eller etiske regler, kan ekskluderes. Etisk råd behandler saken. Hvis etisk råd anbefaler å ekskludere et medlem, skal dette legges frem for NRFs styre som avgjør ved simpelt flertall. Ved en eventuell uenighet om dette, har styrets formann dobbeltstemme.
 7. Eksklusjon skal skje skriftlig. Ved eksklusjon av et medlem, sender NRFs styre skriftlig melding om dette til ledelsen ved utdannelsesstedet samt kopi til sertifiseringsinstansen.

Ankemuligheter
Foreligger vesentlige nye opplysninger i en sak som er avgjort av etisk råd, kan saken reises på nytt innen tre måneder. Saken forelegges etisk råd som ankeorgan, til revurdering. Dersom saken har vært forelagt NRFs styre, skal resultatet av saksbehandlingen forelegges styret på nytt.

Habilitet
Et medlem av rådet er å betrakte som inhabil i en sak der vedkommendes personlige og/eller økonomiske interesse er involvert.
Har et medlem en sak til behandling i rådet, og mener at en eller flere av rådets medlemmer er inhabile, kan vedkommende sende en skriftlig og begrunnet henvendelse om at vedkommende person/-er fritas fra saken. Dersom et av ovennevnte forhold gjør seg gjeldende, inntrer varamedlemmet/-ene.

Offentlighet
Rådets møter er ikke offentlige. Rådets medlemmer er underlagt taushetsplikt. Rådet skal sende en årsmelding til styret, som inkluderes i NRFs årsberetning. Her skal det sørges for at taushetsplikten ivaretas samtidig som det informeres om rådets arbeid og møtevirksomhet.