Meny Lukk

Vedtekter

Siste endret: Årsmøtet 2021

§ 1. Navn
Foreningens navn er Norske Rosenterapeuters Forening.

§ 2. Medlemmer
Rosenterapeuter og Instruktører i Rosenbevegelser med utdanning i henhold til våre fagkrav. Praksiselever i begge fag. utdanning.

Medlemmene forplikter seg til å følge foreningens etiske regler. Studentmedlemskap kan tegnes av elver i Rosenmetoden og Rosenbevegelser.

For å ha møte- og stemmerett på årsmøtet, må medlemskontingent være betalt for inneværende år. Ikke-praktiserende medlemmer og studentmedlemmer har møterett, men ikke stemmerett.

§ 3. Formål
Spre informasjon om Rosenmetoden. Være et forum for erfarings-, kunnskaps- og holdningsutvikling for utøvere av Rosenmetoden. Arbeide for samarbeid over landegrensene med tilsvarende fagmiljø. Sikre muligheten til etterutdanning og videreutvikling av Rosenmetoden.

§ 4. Medlemsavgift
Medlemsavgiftens størrelse fastsettes av årsmøtet. Den som melder seg inn i NRF etter 1. august, betaler halv medlemsavgift. Den som melder seg inn i NRF etter 1. november betaler kvart medlemsavgift.

§ 5. Utdanningskrav/Fagkrav
I henhold til enhver tids gjeldende fagkrav.

§ 6. Årsmøte
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Det holdes senest innen utgangen av april og innkalles med minst 6 ukers varsel. Innkalling og sakspapirer kan sendes ut via e-post. Saker som medlemmer ønsker behandlet på årsmøtet skal være levert styret senest 4 uker før årsmøtet. Disse beskrives med hovedinnhold og eventuelt forslag til vedtak i sakspapirene som sendes ut i forkant av årsmøtet.

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte når styret, eller minst 1/10 av medlemmene ønsker det. Innkallingen skal skje med 3 ukers varsel og senest 7 uker etter at forlangende er fremsatt. Hvert praktiserende medlem har en stemme. Bestemmelser tas med alminnelig flertall av de avgitte stemmer, unntatt vedtektsendringer som krever 2/3 flertall. Stemme kan også avgis skriftlig eller ved fullmakt. Ved stemmelikhet teller styrelederens stemme dobbelt.

Ordinært årsmøte skal behandle:

 1. Valg av møteleder, referent, 2 stemmetellere og 2 til å under-tegne protokollen
 2. Godkjenning av møteinnkalling
 3. Godkjenning av dagsorden
 4. Styrets årsberetning
 5. Regnskap 
 6. Budsjett
 7. Etisk råds årsberetning
 8. Saker fra styret/innkomne saker fra medlemmer
 9. Valg av styre
 10. Valg av etisk råd
 11. Valg av valgkomité
 12. Valg av regnskapsfører 
 13. Eventuelt

§ 7. Styret
Styret som velges på årsmøtet skal bestå av styreleder og minst 4 styremedlemmer. Styret konstituerer seg selv. Årsmøtet velger medlemmer til styret for 2 år av gangen. Kun 3 av styrets medlemmer kan være på valg samtidig. Styret er beslutningsdyktig når styreleder og 3 av styremedlemmene er til stede. Eventuelle arbeidsgrupper og komitéer rapporterer til styret som er direkte underlagt årsmøtet. Styret disponerer foreningens midler under ansvar overfor årsmøtet. Regnskapsåret er kalenderåret. Revidert regnskap forelegges årsmøtet for endelig godkjenning. Det innkalles til styremøte minst 3 ganger årlig.

§ 8. Lover og utvalg

 1. NRFs medlemmer er forpliktet til å følge Datatilsynets regler, GDPR-reglene og Lover og forskrifter på NRFs nettside. 
 2. Dokumentasjonsplikt
  Enhver Rosenterapeut MNRF, eller Praksiselev plikter å føre dokumentasjon om sitt arbeid med klienter. Opptegnelsen skal minimum inneholde:
  Navn og alder/fødselsdato
  Iverksatt behandling eller andre tiltak som ledd i behandlingen
  Tidspunkt for første behandling og videre behandlinger

  Opplysningene skal holdes nedlåst
 3. Etisk råd
  Årsmøtet velger et etisk råd med 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Valgperioden er 2 år. Rådet skal fremme debatt og forslag om relevante faglige og etiske problemstillinger og kvalifikasjonskrav, behandle klagesaker og fremme eksklusjonssaker. Etisk råd er underlagt årsmøtet. Styret utformer retningslinjer for etisk råd, og årsmøtet vedtar disse.
 4. Eksklusjon
  Medlemmer som bryter NRFs vedtekter eller etiske regler kan ekskluderes. Etisk råd behandler saken. Hvis etisk råd anbefaler å ekskludere et medlem, skal dette legges frem for NRFs styre som avgjør ved simpelt flertall. Ved eventuell uenighet om dette har styreleder dobbeltstemme. Eksklusjon skal skje skriftlig.
 5. Klage på vedtak
  Vedtak kan ankes til årsmøtet.

§ 9. Klageadgang for pasienter

 1. Klienter har adgang til å klage på terapeutens adferd iht. etiske regler for medlemmene av NRF; «Medlemmer av NRF skal» pkt. 1-12.
 2. Klagen sendes til etisk råd i NRF. Saksgangen er som beskrevet i avsnittet til etiske regler for medlemmer av NRF; «Prosedyre vedrørende saksbehandling ved eventuelle klager» pkt 1-8.

§ 10. Oppløsning
Vedtak om oppløsning av foreningen krever 2/3 flertall. Eventuelle aktiva/passiva fordeles i henhold til årsmøtets beslutning

Fagkrav:
Fagkrav 1 Rosenmetoden
Fagkrav 2 Rosenmetoden
Fagkrav 3 Rosenmetoden
Fagkrav til Rosenbevegelser

Etiske regler NRF